Home

Hold fast i gøgeunge

E-mail Print PDF

Synspunkt i Nordjyske 16. september 2016.

Der er igen diskussion om, hvorvidt der skal spares på driften af produktionsskolerne, som der var for nogle år siden, hvor produktionsskolerne blev omtalt som en gøgeunge, der kostede for meget.

Som et led i bestræbelserne på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden indførte Hobro Kommune i 1978 som den første i landet en ungdomsgaranti.

I den række af initiativer, der blev taget til bekæmpelsen af ungdomsledigheden, var oprettelsen at den første produktionsskole (Hobro Produktionshøjskole) et væsentligt element. Det viste sig at være en bæredygtig idé. Der findes i dag 83 produktionsskoler i Danmark.
Ideen til skoleformen fik jeg på et møde i OECD, hvor jeg som dansk repræsentant var med til at drøfte, hvad de enkelte medlemslande kunne gøre for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden

Målgruppen for Hobro Produktionshøjskole var skoletrætte unge mellem 16 og 19 år, der ikke var i stand til at finde fast arbejde eller en uddannelse. Vi sagde dengang, at det var en gruppe unge, der havde gjort større indtryk på skolen, end den havde gjort på dem.
Ret hurtigt efter skolens oprettelse viste der sig et behov for at udvide alderskriterierne til at omfatte gruppen af unge op til og med 24 år.
Man havde endelig fundet en skoleform, der i dag kan tiltrække de op mod 10 % af en ungdomsårgang, som ikke går direkte ud i en ungdomsuddannelse eller et arbejde efter Folkeskolen. Det er en gruppe unge, som man i årtier har forsøgt at hjælpe. Produktionsskolen skulle arbejde med en kombination af praktisk arbejde og teori, f.eks. dansk og regning.
Produktionsskolerne skal primært gøre disse unge klar til en erhvervsfaglig uddannelse.

Produktionsskoleforeningen siger det således:
”Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan, og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø.”

Hvis regeringens 2025-plan gennemføres vil produktionsskoleeleverne under 18 år ikke mere få løn for det arbejde, de udfører. Unge under18 år får i dag 690 kr. om ugen, hvis de bor hjemme, og 1651 kr., hvis de bor ude.
Det er et vigtigt pædagogisk middel, at disse unge får en løn for udført arbejde.
Regeringen har i forslaget til ny finanslov foreslået, at elever under 18 år får skal have udbetalt SU i stedet for en løn for det arbejde, de udfører.
For den nævnte gruppe elever, hvoraf mange aldrig vil komme i gang med en uddannelse eller et arbejde, hvis de ikke får løn for arbejdet på produktionsskolerne, vil det være en katastrofe, såfremt forslaget vedtages.
Det drejer sig om en gruppe unge, der tidligere har haft store vanskeligheder med at finde et arbejde eller en uddannelse.
Produktionsskolerne skal primært gøre disse unge klar et en erhvervsfaglig uddannelse.

Når antallet af elever på produktionsskolerne er vokset kraftigt, må det skyldes, at ingen af de andre tilbud om en ungdomsuddannelse har kunnet tiltrække eller fastholde dem. Det er derfor væsentligt, at man bibeholder aflønningen for det arbejde den unge under 18 år udfører.

Man bør diskutere, hvordan man kan gøre de bestående erhvervsskoler bedre egnede til at optage nogle af de elever, der i dag er optaget på produktionsskolerne

Det er vanskeligt for mig at se, hvorfor det er et problem, at en gruppe unge, vi i årtier ikke har kunnet hjælpe ud på arbejdsmarkedet, koster lidt mere end elever, der har resurser til at vælge gymnasiet